prava putnika aerodrom

Osnovni pojmovi kod zaštite prava putnika u vazdušnom saobraćaju

Najpre se treba upoznati sa osnovnim pojmovima u pravnom odnosu avio-prevoznika i putnika . Oštećeni putnik naknadu štete može tražiti po osnovu Regulative EC 261 od avio-prevozioca države potpisnice ESAA sporazuma. Avio-prevozilac je stoga onaj prevozilac kojem je nadležno telo države potpisnice ESAA sporazuma izdalo važeću operativnu dozvolu u skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 1008/2008 od 24.…